Back to All Events

Communicative Leadership Modul 1, that will be held in English and in Swedish


Communicative Leadership with Personal Development

www.thebigpicture.se

 

The Big Picture

"We make leaders more aware"

By shifting your thought process and increasing your awareness, you can create the right conditions for a new way of living. With thinking that is based on honesty, rooted in true reality, you will be able to locate new opportunities and the ways to implement them. 

When old ways of thinking have to be abandoned it allows for new solutions. Historically, great changes start on an individual level. When someone has come to an understanding and that helped make the necessary leap to live life accordingly, the new innovative way. This has created the prerequisite to start the process to develop and mature into something that could be absorbed and implemented by the collective. 

A new way of processing life's challenges is essential for changes to be made, both on an individual level as well as in social structures. When old self-proclaimed defences, patterns and behaviours are abandoned. They are replaced by a deeper understanding of humanity and by an integrated sense of what is right and wrong. An inner understanding of life and how it can be managed and lived where nothing is at the expense of someone else and that we all take personal accountability in everything we do. 

The brain's plasticity allows for the ability to be renewed, a prerequisite for changing established mind patterns. We help the individual to acquire new levels of awareness, and to crack codes that allow for new ways of thinking. The individual is guided through the process of building experience-based awareness and to create long-term changes. With deeper self-awareness, greater understanding and increased flexibility, you can become more pragmatic and open to creative insights that lead to sustainable solutions. 

Insightful individuals lay the foundation to increase motivation and creativity. This allows the right conditions for creating sustainable solutions on a global level. Being able to implement from a position of solution-oriented humanity and based on neutral empathy. You as an individual and leader can with this competence help to realize constructive, sustainable and successful changes.

You will: 

·      Deepen your understanding of yourself and your presence. 

·      Increase your understanding of how you influence and are influenced by others. 

·      Understand your personal choices based on your personal responsibility and by cracking life codes that lead to another awareness. 

·      With increased awareness, see the strengths of your visions, goals, and driving forces that allow you to make constructive changes within yourself with synergy effects for others. 

·      Learn how to handle responses so that sustainable results can be achieved  

Modules 1, 2, 3 and Certification are based on developable models. Constructive tools are learned, to be able to be a leader on the basis that you lead from your inner leader. You will communicate with your co-workers and your fellow humans, through pure communicative leadership. The role you already have becomes more efficient and flexible as you become open to new solutions without defence. 

Throughout life, we have all establish patterns that characterize the image of ourselves and of others. Here we provide you with the tools needed to meet your own rational and irrational behaviours, thoughts and feelings to learn how to change them. Increase the ability to see clearly what is your own and is what comes from others, all from your inner boundaries. With conscious transformation, new insights create integrated changes that manifest themselves in implemented innovations. 

The process strengthens the individual's internal boundaries with a pragmatic and empathically neutral approach. With these insights, you will become more effective, more authentic and personal without becoming private. A leader with the courage to be more real and that can meet co-workers with openness, clarity and respect. Having basic ethics and morals helps to create a platform, a prerequisite for a developing and creative work environment. 

Different types of coaching, mentoring and co-worker discussions will be conducted with an interaction that leads to clearer communication. The programs are implemented with full confidentiality. This applies to all participants. Everything that is said and taught during the training happens in full confidentiality. The knowledge and the tools you will learn are based on honesty, personal responsibility and humility with self-respect. It will become obvious that you now can take yourself, your co-workers and fellow human beings, seriously. What you will learn is life-changing and will make life easier and more constructive. Are you ready to change the way you look at your life?

Current Course Start: 

Week 11: 9:00 - 16:00, 11-14 March 2019 and an individual follow-up hour. 

This Modul 1 will be held in English and in Swedish with max 8 participants. 

Location Module 1: 

AF Borgen in Lund, Ombudsmannarummet.  

Cost:

25000 Euro + vat. 

For individuals: 17000 Euro incl. vat.

You will receive breakfast & afternoon coffee and lunch at Tegnér's Dining Room, AF Borgen in Lund.   

For registration and other questions please contact: 

Karin Boucher Consulting AB Inc. 

Mentor, Life Coach & Business Advisor 

Mail: thebigpiture@telia.com

Mobile: +46 709 225280 

www.thebigpicture.se

 Kommunikativt Ledarskap med Personlig Utveckling

www.thebigpicture.se

 

The Big Picture

We make leaders more aware

Genom att tänka på ett annat sätt, med ett annat medvetande, kan det skapas förutsättningar för ett nytt sätt att leva. Med ett verklighetsbaserat tänkande kunna se möjligheter att genomföra dessa. 

Gammalt onödigt kan överges för att ge plats för nya lösningar. Historiskt är det på individnivå stora skiften skett. Någon förstått något och börjat leva därefter. Detta skapar förutsättningar att processa, utveckla, mogna in i något nytt för att sedan kunna upptas och implementeras av det kollektiva. 

Ett nytt sätt att processa tillvaron är en förutsättning för att kunna få fram helt nya samhällsstrukturer. När gamla självupptagna försvar, mönster och beteenden överges kan de ersättas av en självklar medmänsklighet och med ett självklart integrerat rättspatos. En visshet att livet skall förvaltas och levas där inget sker på bekostnad av någon eller något och att vi alla har ett eget ansvar i allt vad vi gör. 

Med hjärnans plastiska förmåga att kunna förnyas finns förutsättningarna att ändra tankemönster. Vi bistår individen att medvetandegörande, knäcka koder som för med sig ett annat sätt att tänka. Individen vägleds i processen att bygga upp en upplevelsebaserad kunskapsbas och skapa långsiktiga förändringar. Med fördjupad självkännedom, större självinsikt och ökad flexibilitet bli mer pragmatisk. Bli öppen för ständigt nya kreativa insikter som leder fram till nya realiserbara solutioner. 

Insiktsfulla individer som lägger en grund för ökad motivation, kreativitet och kan skapa förutsättningar till globala hållbara lösningar. Att kunna genomföra från en lösningsorienterad medmänsklighet och utifrån neutral empati. Med denna kompetens kan du som individ och ledare bidra till att realisera konstruktiva, hållbara och framgångsrika förändringar.

Du kommer att:

·      Fördjupa din förståelse om dig själv och din framtoning.

·      Öka din förståelse för hur du som person påverkar och påverkas.

·      Förstå vad dina personliga val innebär utifrån ditt personliga ansvar och med detta knäcka livs koder som leder fram till en annan medvetenhet. 

·      Med ökad medvetenhet se, styrkan i dina visioner, mål och drivkrafter som leder till att du möjliggör konstruktiva förändringar i dig själv och det medföljer synergieffekter hos andra.

·      Lära dig se hur reaktioner kan hanteras så att hållbara resultat kan uppnås.

Modul 1, 2, 3 samt Certifiering utgår från utvecklingsbara modeller. Här lärs ut konstruktiva verktyg till för att leda med utgångspunkt att det du som leder, kommunicerar och påverkar dina medarbetare, medmänniskor genom kommunikativt ledarskap. Den roll du redan har blir mer effektivt och flexibel då du utan försvar är öppen för nya lösningar.

Genom livet har vi alla etablerat mönster som präglar vår bild av oss själva och andra. Vi ger er de redskap som behövs för att möta egna rationella och irrationella beteenden, tankar och känslor för att lära sig förändra dessa. Ökad förmågan att kunna se tydligt vad som sitt egna och vad som är alla andras, en inre gränssättning. Med ett medvetet förändringsarbete skapas förutsättningar för integrerade förändringar. Dessa ger ständigt nya insiktsfulla, medvetna handlingar som manifesteras i implementerande innovationer. 

Processen stärker individens inre gränser på ett pragmatiskt och empatiskt neutralt förhållningssätt. Med lyhört, insiktsfullt inkännande kommer handlingar bli mer effektiva, mer autentiska och mer personliga utan att bli privata. Ledare med mod att vara sig själv möter sina medarbetare med öppenhet, tydlighet och respekt. Grundläggande etik och moral skapar en plattform och en förutsättning för ett utvecklande och kreativt arbetsklimat.

Olika typer av coachande-, mentors- och andra medarbetarsamtal kommer att kunna genomföras med en interaktion som leder till tydligare kommunikation. Programmen genomförs med full tystnadsplikt. Detta gäller alla medverkande. Allt som sägs, lärs ut och sker under utbildningen. Kunskaper, de verktyg du nu skall lära dig bygger på ärlighet, personligt ansvar, ödmjukhet med självklar respekt och att du tar dig själv och dina medarbetare, medmänniskor på allvar. Det du nu ska lära är livsomvälvande och kommer göra att livet blir enklare och mer konstruktivt. Är du redo förändra ditt sett att se på ditt liv?

Aktuell Kursstart:

Vecka11, 9.00 – 16.00, 11-14 mars2019 samt en enskild uppföljnings timme.

Modul 1 hålls på engelska och svenska med max 8 deltagare.  

Plats Modul 1:

AF Borgen i Lund, Ombudsmannarummet.

Kostnad:

25 000 euro exkl. moms. 

För enskilda 17 000 euro inkl. moms.

Ni erhåller frukost & fika samt lunch på Tegnérs Matsalar, AF Borgen, Lund. 

För anmälan och övriga frågor kontakta:

Karin Boucher Consulting AB

Int. Mentor, Life Coach & Business Advisor

thebigpiture@telia.com

+46 709 225280

www.thebigpicture.se

                                                                                       

 

 

 

 

 

Karin Boucher ©    

 

 

 
 
 
                                                                             
Earlier Event: November 24
Master Höst 2018